Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

 

Statut Fundacji Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja o nazwie Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 01.08.2013 r. przed notariuszem Adamem Jackowskim w kancelarii notarialnej przy ul. Nowowiejskiego 10/1 w Poznaniu, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.

3. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

4. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.

§2

1. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.

2. Fundacja może tworzyć swoje przedstawicielstwa, oddziały i filie, w kraju i za granicą.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury

4. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

Fundacja może ustanawiać odznaki, dyplomy i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji lub dla celów obranych przez Fundację.

§4

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami fundacji są:

1. Krzewienie, stymulowanie i propagowanie rozwoju społeczeństwa polskiego. Działanie na rzecz rozwoju osobistego, kulturalnego, społecznego i zawodowego oraz działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, w tym na rzecz rozwoju rynku oraz demokracji. Wspieranie rozwoju oraz integracji społeczności lokalnych. Niwelowanie barier oraz aktywizacja i integracja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami.

2. Promowanie kultury i sztuki rodzimej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce oraz za granicą (w tym Polonii). Budowanie spójnego wizerunku Polski przez promocję dorobku kulturowego. Propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, poczucia jedności i tożsamości narodowej. Inicjowanie uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym. Rozpowszechnianie i poznawanie kultur polskich i państw trzecich. Integrowanie kultur i propagowanie tolerancji. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie promocji i rozwoju zainteresowań kulturą, sztuką, nauką i czytelnictwem. Promowanie twórców kultury i sztuki.

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych szczególnie w zakresie dostępu do literatury, edukacji wynikających z dysproporcji na rynku pracy. Zapobieganie dyskryminacji na rynku pracy. Wspieranie i propagowanie inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego i kulturalnego społeczeństwa. Edukacja w zakresie nauk ścisłych oraz humanistycznych w tym w zakresie matematyki, fizyki, chemii, ochrony środowiska, ekologii, zdrowia, żywienia, upowszechniania sportu, kultury, sztuki. Wsparcie osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji i dóbr kultury. Przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu. Krzewienie kultury języka polskiego oraz alfabetyzacja. Podejmowanie i wspomaganie oświaty, wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć dydaktycznych, niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, edukacji formalnej i nieformalnej. Propagowanie kształcenia przez całe życie.

4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w rozwoju społeczno-zawodowym, edukacji, kulturze, sztuce. Wspieranie aktywności zawodowej i poprawa zdolności adaptacyjnych społeczności do zmian zachodzących w gospodarce, w szczególności w myśl gospodarki opartej na wiedzy. Wykształcanie nawyków doskonalenia osobistego, społecznego i zawodowego. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do wiedzy i informacji, niezbędnego dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Digitalizacja i cyfryzacja. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w kulturze. Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w szczególności krzewienia, rozpowszechniania i nagłaśniania działań biznesu wspierających projekty krzewiące kulturę, sztukę oraz edukację.

§6

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego w obszarze szeroko pojętych kultury, edukacji, literatury, i sztuki - obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości - w tym:

1. Organizację akcji społecznych;

2. Organizację festiwali, wystaw, koncertów, zawodów sportowych, festynów, spektakli teatralnych i innych form prezentacji kultury, edukacji i sztuki.

3. Organizacja szkoleń, poradnictwa, warsztatów, konferencji, seminariów itp. spotkań.

4. Organizację i prowadzenie edukacyjno-kulturalnych spotkań, warsztatów, wycieczek i obozów dla dzieci i dorosłych w kraju i za granicą, w szczególności połączonych z krzewieniem kultury języka polskiego.

5. Organizację seminariów, warsztatów, wystaw i spotkań dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

6. Organizację seminariów, warsztatów, wystaw i spotkań dla osób indywidualnych i przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w działania związane z kulturą, sztuką, edukacją.

7. Organizację i przeprowadzanie konkursów, plebiscytów, wyłaniających najciekawsze inicjatywy z obszaru kultury, sztuki, edukacji i literatury.

8. Przyznawanie nagród i wyróżnień podmiotom i osobom indywidualnym działającym na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, edukacji i literatury.

9. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, sztuki i edukacji i literatury różnego rodzaju wydarzeń i wystaw.

10. Współpracę z przedstawicielstwami innych krajów oraz Polonii odpowiedzialnymi za promocję kultury, edukacji, sztuki i literatury.

11. Współpracę z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi, organizacjami promującymi literaturę, kulturę i sztukę.

12. Współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.

13. Włączanie się w projekty realizowane przez inne organizacje społeczne, edukacyjno-oświatowe, sektor prywatny i publiczny, wpisujące się w realizację celów statutowych Fundacji.

14. Organizację konkursów w zakresie kultury, edukacji, sztuki i fundowanie nagród zwycięzcom.

15. Gromadzenie danych związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji oraz przetwarzanie ich.

16. Uczestnictwo w kongresach, spotkaniach, szkoleniach, seminariach i warsztatach umożliwiających poszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu promocji kultury i sztuki w kraju i za granicą.

17. Tworzenie, współtworzenie i wspieranie placówek o charakterze kulturalnym, edukacyjnym.

18. Prowadzenie stron, blogów i serwisów internetowych poświęconych tematyce literatury, kultury, edukacji, sztuki.

19. Prowadzenie serwisów internetowym o charakterze edukacyjnym podnoszących wiedzę i kwalifikacje dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności osób narażonych na wykluczenie społeczne. Tworzenie platform e-learningowych, kursów i szkoleń. Upowszechnianie wiedzy i kultury za pomocą nowoczesnych mediów, techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów.

20. Upowszechnianie za pomocą Internetu dostępu do wiedzy.

21. Niedochodową działalność wydawniczą oraz działalność informacyjną i popularyzatorską prowadzoną za pomocą wszelkich środków przekazu, na wszystkich dostępnych nośnikach.

22. Budowanie powszechnego dostępu do kultury, edukacji i sztuki poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego.

23. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, edukacyjno-szkoleniowej, kulturalnej i integracyjnej.

24. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, oraz z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach zbieżnych z celami Fundacji, wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo i finansowo oraz środkami masowego przekazu.

25. Współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

26. Współorganizację i współfinansowanie wybranych konkursów edukacyjnych, kulturalnych i czytelniczych.

27. Wspieranie i propagowanie twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

28. Wymianę doświadczeń oraz konsultacje merytoryczne, związane z programami Fundacji.

29. Inspirowanie, organizowanie i wspieranie wydarzeń o charakterze czytelniczym, pisarskim, plastycznym, kulturalnym i edukacyjnym.

30. Promowanie profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych w zakresie kultury, edukacji, literatury i sztuki.

31. Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, nauki, organizacjami społecznymi oraz podmiotami prywatnymi .

32. Wspieranie społecznej aktywności obywateli.

33. Wspieranie dobroczynności, działań humanitarnych w szczególności wyrównujących szanse społeczeństwa w dostępie do dóbr materialnych i niematerialnych (kulturalnych, edukacyjnych).

§7

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

Rozdział III Majątek i finanse

§8

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 500 zł, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne dochody i mienie (środki finansowe, ruchomości i nieruchomości) nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§9

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. Darowizn, spadków, zapisów.

2. Dotacji i subwencji.

3. Dochodów z akcji promocyjnych, ze zbiórek i imprez publicznych oraz sponsoringu.

4. Dywidend i zysków z akcji i udziałów.

5. Dochodów z majątku Fundacji.

6. Grantów i funduszy celowych.

7. Dochodów z odsetek bankowych.

8. Aukcji internetowych.

9. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celów , o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV - Władze Fundacji

§ 11

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem

2. Zarząd składa się nie mniej niż z 2 osób (w tym Prezesa i jednego do dwóch Wiceprezesów) i zostaje powołany na czas nieokreślony. Pierwszy Zarząd zostaje powołany przez Fundatorów.

3. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje istniejący Zarząd.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, dla uzupełnienia jego składu pozostali członkowie Zarządu mogą powołać nowego członka.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na ręce innego członka Zarządu,

b. śmierci,

c. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności ze Statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi, niebrania udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, lub w innych uzasadnionych przypadkach.

6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest jednomyślnie przez pozostałych członków Zarządu. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków, odchodzący Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu.

8. Zarząd Fundacji może ustanawiać pełnomocników Fundacji i określać zakres ich umocowania.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. Zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

b. Realizacja celów statutowych.

c. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy.

d. Zarządzanie finansami Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego i dbałość o płynność finansową.

e. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.

f. Sporządzanie planów pracy i budżetu.

g. Rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami.

h. Powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji.

i. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego.

3. Oświadczenia woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Fundacji składa Prezes działający samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek innego członka Zarządu Fundacji, przekazując informacje o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 14

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 15

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje uchwałą Zarząd.

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd. Likwidację przeprowadzi ostatni Zarząd Fundacji.